Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Appia Technical Michał Karp z siedzibą w Łodzi.  Z  Administratorem  można  skontaktować  się wysyłając  e-mail na adres  biuro@www.appiatechnical.pl
 2. Dane  osobowe  to  informacje  o  zidentyfikowanej  lub  możliwej  do  zidentyfikowania  osobie  fizycznej.
 3. Podstawą  gromadzenia  i  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Administratora są: art.  6  ust.  1  lit.  b  i  c  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Unii  Europejskiej  2016/679  z  dnia  27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (dalej:  RODO)
 4. niezbędność  przetwarzania  w  celu  realizacji usług świadczonych przez Administratora
 5. prawnie  uzasadniony  interes  Administratora   związany  z  dostarczeniem  informacji  serwisowych,  informacji  o promocjach  produktowych,  oraz  informacji  o  projektach  i  przedsięwzięciach  realizowanych  przez  Administratora , prowadzenie  windykacji,  mediacji,  postępowań  sądowych,  prowadzenie  statystyk.
 6. Klient Administratora  wyraża  dobrowolną  zgodę  na  gromadzenie,  przechowywanie  i  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  przez Administratora   w  celach  opisanych  w  pkt. .3  abc.  Administrator   nie  będzie  udostępniał  danych  osobowych  Klienta  w celach  marketingowych  osobom  trzecim  bez  wyraźnej  zgody  Inwestora.  Wyrażenie  zgody  jest  dobrowolne  ale niezbędne  do  zawierania  umów   oraz  świadczenia  usług  przez  Administratora
 7. Klient wyraża zgodę na przekazywanie  jego  danych  osobowych  partnerom  handlowym,  dostawcom,  i firmom  świadczącym  usługi  na  rzecz  Administratora   (np.  usługi  księgowe  w  zakresie  prowadzonej  przez  Wykonawcę działalności  gospodarczej,  firmy  udzielające  gwarancji  na  zamontowane  urządzenia  i  systemy,  itp.).  Przekazanie danych  Klienta  np.  dostawcom  urządzeń  technicznych  jest  niezbędne  do  realizacji  gwarancji  i  świadczenia  usług serwisowych  (np.  rejestracja  urządzeń).
 8. Dane  Klienta  mogą  być  przekazane  organom  publicznym,  o  ile  upoważniają  je  do  tego  obowiązujące  przepisy  i przedstawią  odpowiednie  żądanie,  jednak  nigdy  w  innym  przypadku.
 9. Uprawnienia  Klienta:
  1. Klient  może  w  każdej  chwili  wycofać  udzielone  zgody.  Wycofanie  zgody  równoznaczne  jest  z  zaprzestaniem świadczenia  usług  objętych  umową  oraz  usług  serwisowych  i  obsługi  posprzedażowej  w  tym  gwarancyjnej.
  2. Klient   ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  przeniesienia, wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  oraz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  – GIODO.  Powyższe  uprawnienia  przysługują  także  w  przypadku  prawidłowego  przetwarzania  danych  przez Administratora.  Z  praw  tych  można  skorzystać  kontaktując  się  z  Administratorem.

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ DEFINICJE

 • Serwis– serwis internetowy działający pod adresem appiatechnical.pl
 • Serwis zewnętrzny– serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator– firma Appia Technical Michał Karp, prowadząca działalność pod adresem: ul. Północna 59 lok. 28 91-425 Łódź, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7251416428, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik– osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie– elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka)– dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§2 RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§3 BEZPIECZEŃSTWO

 • Mechanizmy składowania i odczytu– Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne– zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne– za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu– Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Logowanie– Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
 • Marketing i reklama– Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne– Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych– Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe– Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Google+
 • Facebook
 • Youtube

§6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§7 WYMAGANIA SERWISU

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.